Пазарувайте с 10% отстъпка с ПРОМО КОД: LZ10 важи за ненамалени продукти
Всички категории

Общи условия

I.Предмет

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията за ползване на платформата за електронна търговия yachtshopbg.com, които уреждат правилатаза ползването и, включително регулиране на отношенията и сключването надоговори за покупко-продажба между "ЛЗ Яхтен Магазин" ООД (собственикна Yachtshopbg.com,наричан по-долу за кратко Доставчик или yachtshopbg.com) и потребителите и клиентите на платформата заелектронна търговия yachtshopbg.com(наричан по-долу сайт).


II. Данни за доставчика

чл.2 Информация съгласно Закона за електронната търговия иЗакона за защита на потребителите:  

    1. Наименование на доставчика: "ЛЗ Яхтен Магазин"ООД

    2. Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул."Никола Вапцаров" 5

    3. Вписване в публични регистри: ЕИК 827185378

    4. Данни за кореспонденция: тел 0886640004; e-mail yachtshop@lzyachting.com; адрес:Варна, Морска Гара

    5. Номер на удостоверение за администратор на лични данни: 76868

    6. Надзорни органи

        6.1 Комисия за защита на личните данни

        Адрес: гр. София 1592, бул, „проф. Цветан Лазаров“ №2

        тел.:  (02) 91 53 518

        Електронна поща: kzld@cpdp.bg

        Интернет адрес: www.cpdp.bg  


        6.2 Комисия за защита на потребителите

        Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3

        тел.:  (02) 93 30 565,0700 111 22

        Интернет адрес: www.kzp.bg 

        Интернет адрес за онлайн решаване на спорове


III. Дефиниции

чл.3 Доставчик – ЛЗ Яхтен Магазин ООД

чл.4 Платформа/Сайт/Електронен магазин  – домейна www.yachtshopbg.com и неговите поддомейни.

чл.5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице илидруго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин,включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува,връща стоки и др.

чл.6 Потребителски профил/регистрация – раздел от сайта,формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпратипоръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои отдействията му в сайта.

чл.7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителяизразява, намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл.8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажбаот сайта.

чл.9 Кампания  – всякотърговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които сепредлагат в ограничени наличности, за определн период от време, посочен от www.yachtshopbg.com.

чл.10 Договор – представлява сключения от разстояние договормежду Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част откойто са настоящите общи условия.


IV. Общи положения

чл.11 Общите условия на www.yachtshopbg.com са задължителниза всички Потребители на сайта.

чл.12 Всяко използване на този сайт означава, чеПотребителите са се запознали внимателно с настоящите общи условия и са сесъгласили да ги спазват безусловно.

чл.13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно отwww.yachtshopbg.com по всяко време, чрез актуализирането им. Тези променивлизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл.14 www.yachtshopbg.com има право да извършва промени нанастоящите общи условия по всяко време по собствено усмотрение или ако те саналожени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да иматретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл.15 Във всеки един случай на промяна на общите условия www.yachtshopbg.comще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта.В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка заевентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл.16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условиясе окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, тотова не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл.17 www.yachtshopbg.com полага сериозни усилия, за даподдържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябвада се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. www.yachtshopbg.comуточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер,съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение отизображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките наустройствата за визуализация, които Потребителите използват.